Phác đồ mới cập nhật

Bệnh viện: Biên dịch: Bs. Trương Tấn Minh Vũ

Kiến thức cơ bản về laser

Tác giả: Adam S. Aldahan, BS, Vidhi V. Shah, BA, Stephanie Mlacker, BS, Sahal Samarkandy, MD,  Keyvan Nouri1, MD Department of Dermatology and Cutaneous Surgery, University of Miami Miller  School

Xem thêm »