Nội dung

Endolimax nana

Đặc điểm hình thể.

E.nana có thể hoạt động và thể kén. Thể hoạt động có kích thước nhỏ, trung bình 7 µm, lớp bào tương có nhiều không bào, nhân có trung thể lớn. Kén có hình bầu dục không đều hoặc hình tròn, thường có 4 nhân nằm lệch về một phía của kén

Hình:Endolimax nana

A:Thể hoạt động        B-Thể kén

Đặc điểm sinh học.

E.nana  sống hội sinh ở manh tràng, không gây bệnh cho người. Có thể gây nhiễ m cho kh ỉ, chuột cống và nuôi cấy trong môi trường Boeck.