Nội dung

Entamoeba coli

Đặc điểm hình thể.

E.coli có hai thể: thể hoạt động và thể kén. 

Thể hoạt động có kích thước trung bình 24 µm, lớp bào tương ngoài không rõ, nguyên sinh chất có nhiều không bào, trong nhân trung thể thường nằm lệch tâm.

E.coli chuyển động chậm, chân giả ngắn, rộng, tù như lưỡi trai. Kén E.coli thường có 8 nhân (hình 4.4).

Đặc điểm sinh học.

Vòng đời E.coli tương tự như vòng đời E.histolytica, sống hội sinh ở đại tràng của người, không chuyển thành thể kí sinh gây bệnh.

Có thể gây nhiễm E.coli trên mèo non, chó con và nuôi cấy ở  môi trường Boeck. E.coli phân bố  ở nhiều nơi trên thế giới và cũng rất phổ biến ở nước ta, tỉ lệ nhiễm trên  13% (Vũ Văn Phong và cộng sự, 1974).

Hình : Entamoeba coli

A: Thể hoạt động;  B: Kén non;  C: Kén già.