Nội dung

Liên quan giữa glucose huyết tương trung bình và hba1c

LIÊN QUAN GIỮA GLUCOSE HUYẾT TƯƠNG TRUNG BÌNH VÀ HBA1C

HbA1c %

Glucose huyết tương (mg/dl)

Glucose huyết tương ( mmol/l)

6

126

7,0

7

154

8,6

8

183

10,2

9

212

11,8

10

240

13,4

11

269

14,9

12

298

16,5