Nội dung

Mẫu bản tóm tắt dữ liệu thử lâm sàng trang thiết bị y tế

Tiêu đề của cơ sở đăng ký lưu hành sản phẩm trang thiết bị y tế: …1…..

Ngày….tháng….năm 20…..

BẢN TÓM TẮT DỮ LIỆU THỬ LÂM SÀNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

STT

Đề mục

Nội dung

1

Tên trang thiết bị y tế

 

2

Chủng loại

 

3

Công nghệ sử dụng của thiết bị

 

4

Các vật liệu cấu thành

 

5

Chỉ định và ứng dụng lâm sàng

 

6

Mục đích sử dụng (ví dụ: tiếp xúc bề mặt, cấy ghép…)

 

7

Các chỉ dẫn về hiệu quả sử dụng

 

8

Thời gian sử dụng dự kiến của thiết bị

 

9

Các lưu ý sử dụng của thiết bị cho quá trình điều trị

 

10

Các phân tích, đánh giá về mức độ rủi ro/lợi ích sử dụng của thiết bị

 

11

Đánh giá các tác động tiềm ẩn bất lợi của thiết bị

 

12

Các đánh giá về yếu tố văn hóa, địa lý, nhân khẩu học (ví dụ: độ tuổi, dân tộc, giới tính…)

 

13

Các phương thức sử dụng tương đương của thiết bị trên cùng tiêu chuẩn an toàn và các cân nhắc về yếu tố đạo đức

 

14

Các bằng chứng và các đánh giá lâm sàng liên quan

 

15

Thông tin quá trình sản xuất của thiết bị: Nêu thông tin về quy trình sản xuất, điều kiện và môi trường sản xuất, phương tiện sử dụng để sản xuất, đóng gói, dán nhãn, lưu trữ, bảo quản, vận chuyển.

 

Cơ sở đăng ký lưu hành cam kết những nội dung trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

 

 

Người đại diện hp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

_______________

1 Tên, địa chỉ của cơ sở