Nội dung

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trang thiết bị y tế

Chủ sở hữu số lưu hành
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …………

……1……, ngày tháng năm 20

 

BÁO CÁO KT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Kính gửi: Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế).

Tên Chủ sở hữu số lưu hành:…………………………………………………………………………..

Mã số thuế hoặc Số giấy phép thành lập Văn phòng đại diện:………………………………..

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………. Fax:……………………………………………………………..

Tên người đại diện hợp pháp của cơ sở:…………………………………………………………..

Điện thoại liên hệ: ……………………. Điện thoại di động:……………………………………….

…. Chủ sở hữu số lưu hành …. báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong thời hạn được cấp số lưu hành trang thiết bị y tế như sau:

TT

Tên trang thiết bị y tế

Chủng loại

Slượng

Hãng/ Nước sản xuất

Hãng/ Nước chủ shữu

Năm sản xuất

Số lưu hành

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các nội dung khác:

Các lỗi xảy ra trong quá trình lưu hành:

Các thay đổi trong thời gian lưu hành:

Cơ sở xin bảo đảm những nội dung trên là đúng sự thật và xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thông tin đã kê khai nêu trên.

 

 

Người đại diện hp pháp của cơ sở
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số

_______________

1 Địa danh