Nội dung

Rã đông khối tế bào gốc đông lạnh

RÃ ĐÔNG KHỐI TẾ BÀO GỐC ĐÔNG LẠNH

(Thawing of frozen stem cell concentrate)

 

NGUYÊN LÝ

Sử dụng bình cách thủy 37oC để đưa các sản phẩm tế bào bảo quản đông lạnh về điều kiện sử dụng trong khoảng thời gian nhất định.

Nguồn gốc kỹ thuật: Theo quy trình hướng dẫn của AABB.

CHỈ ĐỊNH

Khối tế bào được bảo quản đông lạnh trước khi sử dụng, bao gồm:

Khối tế bào gốc từ máu ngoại vi, dịch tủy xương, máu dây rốn;

Các sản phẩm tế bào trị liệu.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Trong các trường hợp không sử dụng.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện:

Người thực hiện: đã được đào tạo thực hiện quy trình.

Phương tiện – Hóa chất

Phương tiện:

Bể cách thủy 37oC;

Bộ bảo hộ khi tiếp xúc với nitơ lỏng;

Hộp vận chuyển mẫu;

Hồ sơ lưu mẫu.

Hóa chất:

Nước cất.

Mẫu bệnh phẩm:

Mẫu sản phẩm tế bào đông lạnh.

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Người thực hiện: mặc đồ bảo hộ;

Kiểm tra mực nước cất và nhiệt độ trong bể cách thủy;

Lấy sản phẩm đông lạnh ra khỏi hộp vận chuyển/tank lưu trữ,

Kiểm tra sự toàn vẹn, đối chiếu thông tin;

Đặt mẫu đông lạnh vào bể cách thủy cho tới khi tan đông (khoảng 5 phút);

Lấy mẫu để kiểm tra tỷ lệ tế bào sống;

Sử dụng sản phẩm rã đông để tiêm/truyền cho người bệnh;

Kết thúc quá trình rã đông, hoàn thiện hồ sơ.

 

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Meghan Delaney, Richard L.Haspel. Thawing and infusing cellular therapy products. Cellular Therapy: Principle, Method and Regulation. Bethesda, MD: AABB, 2009, chapter 31, p.375 – 396.