Nội dung

Mẫu phiếu tiếp nhận hồ sơ, giấy chứng nhận đăng ký lưu hành

 

Mẫu số 01

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Mẫu số 02

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Mẫu số 03

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Mẫu số 04

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế

Mẫu số 05

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Mẫu số 06

Phiếu tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Mẫu số 07

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Mẫu số 08

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

Mẫu số 09

Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế

 

Mẫu số 01

BỘ Y TẾ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……..…

Hà Nội, ngày …. tháng .… năm 20

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện phân loại trang thiết bị y tế

Tên cơ sở phân loại: ………………………………………………………………………………

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: …………………………….. Fax: …………………………………………………..

Số văn bản đề nghị của cơ sở: ……………………………………………. Ngày:………………..

Thành phần hồ sơ:

1.

Văn bản công bố đủ điều kiện phân loại

2.

Bản kê khai nhân sự

3.

Bản xác nhận thời gian công tác

4.

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của từng người thực hiện việc phân loại trang thiết bị y tế

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Mẫu số 02

SỞ Y TẾ1
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

……2……., ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

Tên cơ sở sản xuất: ……………………………………………………………………………..

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………

Điện thoại: …………………………….. Fax: ………………………………………………….

Số văn bản đề nghị của cơ sở:…………………………………………….. ngày:…………………

Tên trang thiết bị y tế cơ sở công bố sản xuất:

……………………………………………………………………………………………………………..

Thành phần hồ sơ:

1.

Văn bản công bố đủ điều kiện sản xuất

2.

Bản kê khai nhân sự

3.

Văn bản phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất

4.

Bản xác nhận thời gian công tác

5.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật thiết bị y tế hoặc quản lý thiết bị y tế của người phụ trách chuyên môn

6.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

7.

Hồ sơ chứng minh địa điểm, diện tích, nhà xưởng sản xuất phù hợp với yêu cầu của loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất

8.

Hồ sơ về thiết bị và quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng phù hợp với yêu cầu của loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.

9.

Hợp đồng với cơ sở đủ năng lực kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất

10.

Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế

11.

Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

_______________

1 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở

2 Địa danh

Mẫu số 03

SỞ Y TẾ1
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

……2……., ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng của trang thiết bị y tế thuộc loại A

Tên cơ sở công bố: …………………………………………………………………………………..

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Số văn bản đề nghị của cơ sở:…………………………………… Ngày:………………………….

Trang thiết bị y tế thuộc loại A:

Tên trang thiết bị y tế: ………………………………………………………………………………

Chủng loại/mã sản phẩm: ………………………………………………………………………….

Tên cơ sở sản xuất: ………………………………………………………………………………….

Địa chỉ cơ sở sản xuất:……………………………………………………………………………..

Tiêu chuẩn áp dụng: …………………………………………………………………………………

Thông tin về chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên chủ sở hữu: ……………………………………………………………………………………….

Địa chỉ chủ sở hữu:…………………………………………………………………………………….

Thông tin về cơ sở bảo hành:

Tên cơ sở: ………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại cố định: ………………………. Điện thoại di động:………………………………….

Thành phần hồ sơ:

1

Văn bản đề nghị công bố tiêu chuẩn của trang thiết bị y tế thuộc loại A

2

Bản phân loại trang thiết bị y tế

3

Phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện sản xuất trang thiết bị y tế

4

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

5

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế

6

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành

7

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

8

Bản tiêu chuẩn mà chủ sở hữu trang thiết bị y tế công bố áp dụng

9

Giấy chứng nhận hợp chuẩn

10

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế

11

Mẫu nhãn trang thiết bị y tế

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

_______________

1 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở

2 Địa danh

Mẫu số 04

BỘ Y TẾ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ……………

Hà Nội, ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp số lưu hành trang thiết bị y tế

Tên cơ sở đăng ký: ……………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………..

Số văn bản đề nghị của cơ sở:………………………………………… Ngày:…………………………

Hồ sơ đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế trong các trường hợp:

1.

Hồ sơ cấp mới số đăng ký lưu hành

2.

Hồ sơ gia hạn số đăng ký lưu hành

3.

Hồ sơ cấp lại số đăng ký

Thành phần hồ sơ:

1.

Văn bản đề nghị cấp số lưu hành

2.

Bản phân loại trang thiết bị y tế

3.

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng

4.

Giấy ủy quyền của chủ sở hữu trang thiết bị y tế

5.

Giấy xác nhận đủ điều kiện bảo hành

6.

Giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu

7.

Tài liệu mô tả tóm tắt kỹ thuật trang thiết bị y tế

8.

Tài liệu mô tả tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế

9.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng của trang thiết bị y tế

10.

Bản tóm tắt dữ liệu thử lâm sàng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại C, D có xâm nhập cơ thể người

11.

Giấy chứng nhận kiểm nghiệm đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro thuộc loại C, D

12.

Mẫu nhãn trang thiết bị y tế

13.

Giấy chứng nhận hợp quy

14.

Quyết định phê duyệt mẫu

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Mẫu số 05

SỞ Y TẾ1
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

……2……., ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế

Tên cơ sở mua bán: ……………………………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………………………………..

Số văn bản đề nghị của cơ sở:…………………………………….. Ngày:……………………

Thành phần hồ sơ:

1.

Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán

2.

Bản kê khai nhân sự

3.

Bản xác nhận thời gian công tác

4.

Văn bằng, chứng chỉ đào tạo về kỹ thuật trang thiết bị y tế hoặc quản lý trang thiết bị y tế của cán bộ kỹ thuật

5.

Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế

6.

Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

_______________

1 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở sản xuất đặt trụ sở

2 Địa danh

Mẫu số 06

BỘ Y TẾ
———-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………/NKTTBYT

Hà Nội, ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ đề nghị cấp phép nhập khẩu trang thiết bị y tế

Tên tổ chức, cá nhân nhập khẩu: ………………………………………………………………

Mã số thuế hoặc CMND/Định danh/Hộ chiếu:…………………………………………………

Số văn bản đề nghị của tổ chức, cá nhân: ………………..ngày……………………………….

Trang thiết bị y tế đề nghị nhập khẩu:…………………………………………………………

STT

Tên trang thiết bị y tế

1.

 

2.

 

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Mẫu số 07

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

Hà Nội, ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế

Người thực hiện tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế:

Họ và tên:………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………………………………

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………….

Phạm vi tư vấn:…………………………………………………………………………………………

Thành phần hồ sơ:

1.

Văn bản đăng ký đủ điều kiện tư vấn

2.

Văn bằng, chứng chỉ đã qua đào tạo của người thực hiện tư vấn

3.

Bản xác nhận thời gian công tác

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Mẫu số 08

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

Hà Nội, ngày …. tháng .… năm 20…

 

PHIẾU TIẾP NHẬN

Hồ sơ công bố đủ điều kiện kiểm định, hiệu chuẩn trang thiết bị y tế

Tên cơ sở kiểm định, hiệu chuẩn:…………………………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại: ……………………………………………………………………………………………

Phạm vi kiểm định:………………………………………………………………………………….

Phạm vi hiệu chuẩn: ……………………………………………………………………………….

Thành phần hồ sơ:

1

Văn bản đăng ký đủ điều kiện kiểm định hiệu chuẩn

2

Bản kê khai nhân sự

3

Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn thí nghiệm và hiệu chuẩn

 

 

NGƯỜI TIẾP NHẬN HỒ SƠ
(Ký, ghi rõ chức danh, họ và tên)

 

Mẫu số 09

BỘ Y TẾ
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: ………………

Hà Nội, ngày …. tháng .… năm 20…

 

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ

Căn cứ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế.

Bộ Y tế cấp chứng nhận đăng ký lưu hành cho trang thiết bị y tế (mới 100%) như sau:

Tên trang thiết bị y tế:

Chủng loại/mã sản phẩm:

Quy cách đóng gói (nếu có):

Loại trang thiết bị y tế:

Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất:

Tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế:

Tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành:

Tên, địa chỉ cơ sở bảo hành:

Số lưu hành có hiệu lực từ ngày:……………………………. đến ngày:……………………….

 

Nơi nhận:
…………

CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
Ký tên (Ghi họ tên đầy đủ, chức danh)
Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký s