Nội dung

Tăng huyết áp và tổn thương cơ quan đích: bệnh nhân tha nguyên phát và giảm chức năng tâm trương