Nội dung

Tổng quan vị trí, chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu của bộ y tế và hệ thống khám, chữa bệnh

Chức năng, nhiệm vụ của bộ y tế

Các lĩnh vực

Bộ Y tế là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: 

Y tế dự phòng 

Khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần

Y học cổ truyền 

Dược, mỹ phẩm

An toàn vệ sinh thực phẩm 

Trang thiết bị y tế

Bảo hiểm y tế

Dân số – Kế hoạch hóa gia đình

Sức khoẻ sinh sản

Quản lý Nhà nước các dịch vụ công thuộc các lĩnh vực quản lý của Bộ

Nhiệm vụ

Trình Chính phủ các Dự án luật, pháp lệnh, dự thảo nghị quyết, nghị định của Chính phủ theo chương trình, kế hoạch xây dựng pháp luật của Bộ đã  được phê duyệt và các đề án khác về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ theo sự phân công của Chính phủ.

Trình TTgCP phê duyệt chiến lược, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm và các Chương trình mục tiêu Quốc gia, các công trình, dự án quan trọng về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ, các dự thảo Quyết định và chỉ thị của TTgCP  

Chủ trì, phối hợp với Bộ tài chính, trình TTgCP quyết định danh mục dự trữ quốc gia; tổ chức thực hiện dự trữ quốc gia về thuốc, hoá chất, trang thiết bị y tế, phương tiện phòng chống dịch bệnh, thiên tai thảm hoạ theo quy định của pháp luật…

Ban hành theo thẩm quyền các Quyết định, Chỉ thị, Thông tư về các lĩnh vực thuộc phạm vi Nhà nước của Bộ 

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản Qui phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch các Chương trình mục tiêu Quốc gia sau khi được phê duyệt; tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ và các vấn đề liên quan đến sức khoẻ 

Các nhiệm vụ cụ thể khác trong các lĩnh vực:

Khám chữa bệnh và phục hồi chức năng;

Y tế dự phòng;

Vệ sinh an toàn thực phẩm;

Y dược cổ truyền, dược và mỹ phẩm;

Trang thiết bị và công trình y tế;

Dân số kế hoạch hóa gia đình và sức khỏe sinh sản;

Bảo hiểm y tế;

Nhân lực y tế; 

Khoa học công nghệ,…

Lĩnh vực khám, chữa bệnh 

Ban hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở khám, chữa bệnh;

Xây dựng tiêu chuẩn quốc gia trình cấp có thẩm quyền công bố và ban hành các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần;

Thẩm định, quyết định cho phép ứng dụng các kỹ thuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật;

Cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề y tư nhân và giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với hình thức Bệnh viện tư nhân và các cơ sở hành nghề y tư nhân có vốn đầu tư của nước ngoài theo quy định của pháp luật;

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Cơ cấu tổ chức 

Danh sách các vụ, cục, đơn vị chức năng, giúp bộ trưởng thực hiện chức năng quản lý nhà nước 

Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng. 

Vụ Sức khỏe Bà mẹ – Trẻ em. 

Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Vụ Bảo hiểm y tế.

Vụ Kế hoạch – Tài chính.

Vụ Tổ chức cán bộ.

Vụ Hợp tác quốc tế.

Vụ Pháp chế.

Văn phòng Bộ.

Thanh tra Bộ.

Cục Y tế y tế dự phòng.

Cục phòng, chống HIV/AIDS.

Cục An toàn thực phẩm.

Cục Quản lý môi trường y tế. 

Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo. 

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh.

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 

Cục Quản lý Dược. 

Cục Công nghệ thông tin. 

Tổng cục Dân số – Kế hoạch hóa gia đình. 

Viện chiến lược và chính sách y tế.  

Báo sức khỏe và đời sống.  

Tạp chí Y học thực hành.

Tạp chí Dược học.

Sở y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Sơ đồ hệ thống y tế Việt Nam ( phụ lục 2)

Y tế các bộ, ngành

Cục Y tế Bộ Công an

Cục Y tế Giao thông Vận tải

Ban Tổ chức Cán bộ – Lao động, VNPT

Trung tâm Y tế  Bộ xây dựng

Trung tâm Y tế Dệt may

Trung tâm Y tế Gang thép

Trung tâm Y tế Bộ NN – PTNT

Trung tâm Y tế Môi trường – Lao động, Bộ Công thương

Trung tâm y tế Hàng không

Cục Quân y, Bộ quốc phòng

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc byt

Quyết định số 1874/QĐ-TTg ngày 12/11/2009 của Thủ tướng chính phủ về việc ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế có 73 đơn vị (Quyết định kèm theo – Phụ lục 2) trong đó:

35 Bệnh viện/viện có giường bệnh

22 Viện nghiên cứu; 

14 Trường đại học, học viện/trung tâm đào tạo…

1 TTTT-GDSK

1 Viện CNTT-Thư viện

Giới thiệu về cục quản lý khám, chữa bệnh

Theo Quyết định 16/2008/QĐ-BYT ngày 22/4/2008 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh

Vị trí và chức năng 

Cục Quản lý Quản lý khám, chữa bệnh là Cục quản lý chuyên ngành, thuộc Bộ Y tế, giúp Bộ trưởng Bộ Y tế thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trong cả nước. 

Cục Quản lý khám, chữa bệnh có tư cách pháp nhân, có con dấu và có tài khoản riêng, trụ sở trong Bộ Y tế. Kinh phí hoạt động của Cục do ngân sách Nhà nước cấp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác.

Nhiệm vụ và quyền hạn

Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật khác về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trình các cấp có thẩm quyền ban hành.

Chủ trì hoặc phối hợp xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các chương trình, dự án liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Chủ trì xây dựng tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia trình cấp có thẩm quyền công bố; xây dựng các quy định phân tuyến kỹ thuật, quy chế chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần trình Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

Tham gia xây dựng chính sách viện phí, bảo hiểm y tế, cơ chế tự chủ và các chính sách khác trong khám, chữa bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách đó.

Tham gia xây dựng các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn, thành lập, sáp nhập, tổ chức lại, giải thể các cơ sở khám, chữa bệnh.

Phối hợp xây dựng các tiêu chuẩn phân hạng các cơ sở khám, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; Tham gia phân hạng đối với các cơ sở trên trực thuộc Bộ Y tế.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện luật, pháp lệnh và các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, các quy định chuyên môn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các cơ sở khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý sử dụng thuốc hợp lý an toàn và hiệu quả trong chữa bệnh, bao gồm: hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị; công tác kê đơn, sử dụng thuốc. Chủ trì xây dựng danh mục thuốc chủ yếu sử dụng trong các cơ sở khám, chữa bệnh;  

Chủ trì hoặc phối hợp thẩm định các điều kiện cho phép ứng dụng các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, kỹ thuật lấy ghép mô, bộ phận cơ thể người trong các cơ sở khám, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng theo quy định của pháp luật.

Thẩm định và cấp, đình chỉ, thu hồi chứng chỉ hành nghề cho người hành nghề y, giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân đối với hình thức bệnh viện tư nhân, kể cả bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc quản lý chất thải y tế, chống nhiễm khuẩn và công tác bảo vệ môi trường trong các cơ sở khám, chữa bệnh.

Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tổ chức ứng cứu, tiếp nhận và điều trị nạn nhân trong các vụ dịch bệnh, thiên tai, thảm hoạ.

Chỉ đạo và tổ chức triển khai các chương trình, dự án mục tiêu y tế quốc gia theo sự phân công của Bộ trưởng.

Làm đầu mối tổ chức các hội đồng chuyên môn giải quyết các vấn đề về chuyên môn, kỹ thuật trong khám, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Tham gia, chỉ đạo, hướng dẫn các hoạt động nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Chỉ đạo, hướng dẫn, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý trong lĩnh vực khám, chữa bệnh, điều dưỡng, phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực khám chữa bệnh, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong Quản lý Khám, chữa bệnh.

Thống kê số liệu hoạt động khám, chữa bệnh, xây dựng hệ cơ sở dữ liệu về khám, chữa bệnh.

Quản lý cán bộ, công chức, tài sản, kinh phí được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo sự phân công hoặc uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Cơ cấu tổ chức 

Lãnh đạo Cục:

Cục trưởng và các Phó Cục trưởng do Bộ trưởng Bộ Y tế bổ nhiệm và miễn nhiễm. Cục trưởng chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Y tế về mọi hoạt động của Cục, các Phó cục trưởng giúp việc Cục trưởng và chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Các Phòng ban

Văn phòng Cục

Phòng Nghiệp vụ và Pháp chế

Phòng Phục hồi chức năng và giám định

Phòng Điều dưỡng và tiết chế

Phòng Hành nghề y ngoài công lập

Phòng Quản lý chất lượng bệnh viện

Phòng Chỉ đạo tuyến và Luân phiên, luân chuyển cán bộ

Các tổ chức sự nghiệp

Trung tâm phát triển năng lực quản lý khám, chữa bệnh

Tạp chí bệnh viện

Phòng nghiệp vụ y sở y tế

Chức năng

Phòng Nghiệp vụ Y là Phòng thuộc Sở Y tế tỉnh, Thành phố, trực thuộc Trung ương, có chức năng tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác chuyên môn Nghiệp vụ Y và phát triển Khoa học kỹ thuật trong ngành Y tế.

Nhiệm vụ

Phối hợp với các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế và các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh, xây dựng phương án và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện kế hoạch phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh tại địa phương.

Triển khai hướng dẫn, theo dõi và giám sát việc thực hiện các quy chế, quy trình kỷ thuật, chế độ chuyên môn đồng thời đánh giá hiệu quả hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ trong công tác phòng bệnh, khám chữa bệnh, điều dưỡng chăm sóc phục vụ người bệnh, phục hồi chức năng và phòng chống thiên tai, dịch bệnh của các đơn vị y tế trực thuộc Sở Y tế, y tế cơ quan, xí nghiệp, trường học… và y tế tư nhân đóng trên địa bàn.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc tổ chức thực hiện kế hoạch của ngành về quản lý chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Theo dõi đánh giá và phân tích diễn biến mô hình bệnh tật trên địa bàn tỉnh, đề xuất phương án củng cố, phát triển mạng lưới phòng bệnh, khám chữa bệnh.

Đề xuất việc nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị, phối hợp xây dựng kế hoạch cung cấp thuốc thiết yếu, để đáp ứng nhu cầu phòng bệnh, khám chữa bệnh cho các cơ sở y tế của tỉnh.

Là đầu mối triển khai và theo dõi thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật hiện đại, phục vụ cho sự phát triển của ngành. Tham gia đề xuất nhu cầu và phối hợp thực hiện công tác đào tạo về chuyên môn, kỹ thuật đối với tất cả các đơn vị trực thuộc Sở Y tế.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế về mặt chuyên môn nghiệp vụ trong công tác giám định Y khoa, giám định pháp y, pháp y tâm thần, quản lý sức khoẻ.

Phối hợp với thanh tra Sở Y tế để thanh tra, kiểm tra chuyên môn Y tế về công tác khám chữa bệnh, vệ sinh an toàn lao động, quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm và phòng chống dịch bệnh.

Tham gia giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến chuyên môn, kỹ thuật trong phòng và khám chữa bệnh.

Tham mưu cho Giám đốc Sở Y tế trong việc quản lý về chuyên môn nghiệp vụ đối với các cơ sở hành nghề y, y học cổ truyền tư nhân, bán công, dân lập theo quy định của pháp luật.

Thống kê tổng hợp báo cáo về công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định.

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc sở Y tế giao.

Chức năng, nhiệm vụ của bệnh viện 

Điều 53 (Luật  KB,CB). Trách nhiệm của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh  1. Tổ chức việc cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh kịp thời cho người bệnh.

Thực hiện quy định về chuyên môn kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

Công khai thời gian làm việc, niêm yết giá dịch vụ và thu theo đúng giá đã niêm yết.

Báo cáo cơ quan cấp giấy phép hoạt động trong trường hợp thay đổi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người hành nghề là người nước ngoài theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Bảo đảm việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề được quy định tại Luật này.

Bảo đảm các điều kiện cần thiết để người hành nghề thực hiện khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi hoạt động chuyên môn được phép. 7. Chấp hành quyết định huy động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa, dịch bệnh nguy hiểm.

Trường hợp dừng hoạt động, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm chuyển người bệnh, hồ sơ bệnh án đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phù hợp và quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh với người bệnh.

Tài liệu tham khảo

Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Quyết định153/2006/QĐ-TTg ngày 30 tháng 6 năm 2006 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống y tế Việt Nam giai đoạn đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020 

Kiểm tra bệnh viện 2008, 2009, 2010

Thông tư số 23/2005/TT-BYT Hướng dẫn xếp hạng các đơn vị sự nghiệp y tế