Nội dung

Xác định kháng nguyên lua của hệ nhóm máu lutheran (kỹ thuật ống nghiệm)

XÁC ĐỊNH KHÁNG NGUYÊN Lua CỦA HỆ NHÓM MÁU LUTHERAN

(Kỹ thuật ống nghiệm)

Determination Lua antigen of Lutheran system

 

NGUYÊN LÝ

Kỹ thuật xác định kháng nguyên Lua của hệ nhóm máu Lutheran được dựa trên nguyên lý của phản ứng ngưng kết, sử dụng thuốc thử kháng g globulin người để xác định sự có mặt của các kháng thể Lua loại IgG đã được cảm nhiễm trên bề mặt hồng cầu của những cá thể mang kháng nguyên Lua [1], [2].

CHỈ ĐỊNH

Xác định kháng nguyên Lua của hệ Lutheran: Được chỉ định giống như chỉ định xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

CHỐNG CHỈ ĐỊNH

Không có chống chỉ định.

CHUẨN BỊ

Người thực hiện

Bác sĩ, cử nhân, kỹ thuật viên, điều dưỡng trung học.

Phương tiện – Hóa chất

Trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao:

Giống như trang thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao của quy trình xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

Thuốc thử và hoá chất:

Thuốc thử anti Lua loại IgG; Nước muối sinh lý 0,9%; Nước cất…

Mẫu máu để xác định kháng nguyên Lua của hệ Lutheran:

Gồm một ống máu tĩnh đã mạch được chống đông bằng EDTA: 2 ml.

Thời gian làm xét nghiệm: 60 phút

CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

Chuẩn bị dụng cụ, hoá chất, sinh phẩm, trang thiết bị trước khi làm xét nghiệm. Trên ống nghiệm được đánh số hoặc ghi nhãn đầy đủ thông tin của người cần xác định kháng nguyên Lua.

Nhận mẫu máu và phiếu yêu cầu xác định kháng nguyên Lua, kiểm tra và đối chiếu các thông tin trên mẫu máu cần xác định kháng nguyên Lua với phiếu yêu cầu xét nghiệm. Kiểm tra về số lượng và chất lượng mẫu máu.

tiến hành xác định kháng nguyên lua của hệ nhóm máu lutheran [2]:

Được thực hiện theo hướng dẫn sử dụng anti Lua loại IgG, các bước tiến hành tương tự với các bước xác định kháng nguyên Kpb của hệ Kell.

NHẬN ĐỊNH KẾT QUẢ

Phản ứng ngưng kết: Có kháng nguyên Lua trên bề mặt hồng cầu.

Phản ứng không ngưng kết: Không có kháng nguyên Lua trên hồng cầu.

Những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm:

Giống như những điểm cần chú ý khi làm xét nghiệm xác định kháng nguyên C của hệ Rh.

 

Tài liệu tham khảo

Denise M Harmening (1999) Modern blood banking and transfusion practices, fourth edition, Book Promotion & Service Co., LTD.

Hướng dẫn sử dụng anti Lua loại IgG.

Thông tư 26/2013/TT – BYT đã được ban hành ngày 16/9/2013 về Hướng dẫn hoạt động truyền máu.