Nội dung

Xét nghiệm thyroxin tự do

THYROXIN TỰ DO

( Index de thyroxine libre / Thyroxine Index, Free [FTI])

NHẮC LẠI SINH LÝ

     Chỉ số Thyroxin tự do (FTI) là kết quả tính toán bằng cách sử dụng một phương trình

toán học để ước tính chỉ số thyroxin tự do từ T4 và test bắt giữ T3. Kết quả này chỉ dẫn

lượng thyroxin (T4) ở dạng tự do và dạng có hoạt tính sinh học ở trong máu là bao nhiêu.

Khác với xét nghiệm định lượng riêng nồng độ T4 , chỉ số thyroxin tự do không bị tác

động bởi nồng độ estrogen. Sử dụng chỉ số Thyroxin tự do (FTI) không thực sự tin cậy

như định lượng trực tiếp nồng độ T4 tự do trong máu.

     FTI (còn được biết như T7) được tính toán theo công thức sau:

     FTI = T4 toàn phần x  %bắt giữ T3 (uptake T3) /100.

GIÁ TRỊ BÌNH THƯỜNG

     1,5 – 55 %

TĂNG CHỈ SỐ THYROXIN TỰ DO (FTI)

     Nguyên nhân chính thường gặp là: cường giáp.

GIẢM CHỈ SỐ THYROXIN TỰ DO (FTI)

     Nguyên nhân chính thường gặp là: suy giáp.

 CÁC YẾU TỐ GÓP PHẦN LÀM THAY ĐỔI KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Các thuốc có thể làm tăng chỉ số thyroxin tự do (FTI) là: Amidaron, carbamazepin,

furosemid, thuốc ngừa thai uống, phenobarbital, propranolol.

Các thuốc có thể làm giảm chỉ số thyroxin tự do (FTI) là: Amiodaran, clomiphen,

corticosteroid, iod, lovastatin, methimazol, phenobarbital, phenytoin, primidon,

salycycat.