Phác đồ mới cập nhật

Năm: 2017

Kỹ thuật tiêm trong da

Đại cương Tiêm trong da là tiêm một lượng thuốc rất nhỏ (1/10 ml) vào lớp thượng bì, chủ yếu để tạo phản ứng da cho tiêm thử phản ứng

Xem thêm »